2021-06-02 08:00

Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK

Qlife Holding AB (”Qlife” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets emission av units under februari 2020. Totalt utnyttjades 4 356 436 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 97,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 2 178 218 aktier till en teckningskurs om 17,50 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Qlife cirka 38,1 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 1,4 MSEK.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 ägde rum från och med den 3 maj 2021 till och med den 31 maj 2021. Teckningskursen per aktie för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 uppgick till 17,50 kronor.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA), i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1, där en (1) teckningsoption berättigade till teckning av två (2) aktier, ökar antalet aktier i Qlife med 2 178 218 aktier, från 13 306 709 till totalt 15 484 927 aktier. Aktiekapitalet ökar med 174 257,44 kronor, från 1 064 536,72 kronor till 1 238 794,16 kronor.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Qlife. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner TO 1 Qlife har endast skett genom det prospekt som Qlife offentliggjorde den 17 januari 2020.


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-02 08:00 CET.

wkr0006.pdf