2024-06-26 11:34

Kommuniké från årsstämma 2024 i Qlife Holding AB

Qlife Holding AB höll den 26 juni 2024 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lars Bangsgaard, Thomas Warthoe, Lars Staal Wegner och Mikael Persson. Lars Bangsgaard omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: 200 000 SEK till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och 100 000 SEK till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år).

Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode åt revisorerna ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Göteborgs Revision Kommanditbolag har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt att lägga samman aktier (s.k. omvänd split), varvid tvåtusen (2 000) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:2 000).

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet samt att minska bolagets aktiekapital med 16 878 798,0625 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 510 073,52 kronor, fördelat på sammanlagt 2 318 516 aktier (efter sammanläggning enligt punkt 13 i dagordningen för kallelsen till stämman), envar aktie med ett kvotvärde om 0,22 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

__________

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Thomas Warthoe, VD Qlife Holding
E-mail:
tw@egoo.health

Telefon: +45-21 63 35 34