2020-05-20 14:00

Kommuniké från årsstämma i Qlife Holding AB den 20 maj 2020

Idag, den 20 maj 2020, hölls årsstämma i Qlife Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att disponibla medel om 66 696 853 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget att omvälja Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas Warthoe till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mette Gross omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med förslaget att arvode ska utgå med 200 400 kronor till styrelseordföranden och med 66 800 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med förslaget att omvälja BDO Malmö som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. BDO Malmö har meddelat att auktoriserade revisorerna Olof Andersson och Jörgen Lövgren fortsatt kommer att vara huvudansvariga revisorer.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste september 2020, samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 2 793 610, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Helsingborg den 20 maj 2020

Qlife Holding AB

wkr0006.pdf