2020-11-19 11:30

Kommuniké från extra bolagsstämma i Qlife Holding AB

Idag, den 19 november 2020, hölls extra bolagsstämma i Qlife Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett personaloptionsprogram för anställda och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 185 000 personaloptioner. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 1 december – 31 december 2023. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 38 kronor. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare att emittera högst 185 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag, Qlife ApS. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Skälen till införandet av personaloptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland anställda och nyckelpersoner i bolaget genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett personaloptionsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och anställda. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla kompetenta personer.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till det föreslagna personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 185 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,13 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 185 000 teckningsoptioner som föreslås utges i anslutning till personaloptionsprogrammet, samtliga 486 108 teckningsoptioner utgivna i anslutning till befintliga incitamentsprogram samt utnyttjande av samtliga 4 472 600 teckningsoptioner serie TO1 som utgivits i den unitemission som genomfördes i samband med börsnoteringen av bolaget i början av 2020.

Helsingborg den 19 november 2020

Qlife Holding AB (publ)

wkr0006.pdf