2021-02-18 10:01

QLIFE HOLDING AB Bokslutskommuniké 2020, Q4

Efterfrågan efter COVID-19 tester fortsätter

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2020

 • Periodens intäkter uppgick till 9 122 (0) KSEK och avser försäljning av COVID-19 testkapasitet till kunder främst inom sport genom samarbetspartnern KMD.
 • EBITDA för perioden uppgick till –6 501 (-3 645) KSEK och nettoresultatet uppgick till -7 602 (-4 009) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under fjärde kvartalet 2020 uppgick till -1 013 (-5 817) KSEK.
 • Eget kapital per 31 december 2020 uppgick till 89 549 KSEK (62 478).
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet före och efter utspädning uppgick till-0,68 (-46,66) kronor.
 • Under fjärde kvartalet har en skattefordran på 2 268 KSEK redovisats. Skatteavdraget avser skattevärdet för utvecklingskostnader oktober-december 2020 och förväntas betalas ut under 2021.

HELÅR 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

 • Intäkterna under perioden uppgick till 20 750 KSEK (714). Försäljningen avser COVID-19 testkapacitet till kunder främst inom sport, genom samarbetspartnern KMD.
 • EBITDA för perioden uppgick till -19 422 KSEK (-10 682) och nettoförlust -20 200 KSEK (-11 624).
 • Qlife emitterade 4 472 600 enheter (4 472 600 aktier och 4 472 600 teckningsoptioner serie TO1) genom en nyemission i februari 2020. Kapitalet ökade med 48 950 KSEK efter emissionskostnader om 6 063 KSEK och nettokassaflödet från börsintroduktion uppgick till 44 450 KSEK efter kvittning av lån om 4 500 KSEK.
 • Det totala kassaflödet för helåret uppgick till 15 253 kSEK (840).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för helåret uppgick till -1,91 SEK (-167,00).
 • I maj ansökte Qlife om en skattekredit på 4 062 KSEK enligt det danska skattekrediteringssystemet relaterat till 2019. Beloppet betalades ut kontant i juni 2020. En ny ansökan om skattekredit kommer att utarbetas för 2020 och beloppet för januari - december beräknas till 7 677 KSEK och redovisas som skattefordran.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2020

 • I oktober meddelade Qlife att det hade uppstått en försening med att erhålla ett CE-märke för professionellt bruk på COVID-19-testerna i Egoo Home-systemet. Förseningen orsakas av ökade regulatoriska krav.
 • Qlife lämnade in en ansökan till den danska läkemedelsmyndigheten (Lægemiddelstyrelsen) om att marknadsföra företagets COVID-19-test före CE-märkning som ett direkt svar på pandemin. Ansökan avslogs tillfälligt den 13 november. Danska läkemedelsmyndigheten såg ingen anledning att bevilja undantag för medicinsk utrustning som för närvarande inte har CE-märkning och att det finns andra diagnostiska alternativ på marknaden.
 • Den 19 november beslutades vid en extra bolagsstämma att genomföra ett personaloptionsprogram 2020 med högst 185 000 personaloptioner.
 • I enlighet med beslutet på Qlife Holdings årsstämma har en valberedning sammankallats. Valberedningen består av följande personer; Sören Skjärbäk, Sören Amund Henriksen, Christian Månsson och Mette Gross.
 • Qlife valdes som leverantör för alla COVID-19-tester under den europeiska handbollsturneringen för kvinnor i december. Testningen genomfördes framgångsrikt på två platser under två veckor och omfattade spelare och personal, journalister och besökare från mer än 16 länder.
 • Qlife upptog lån på 15 miljoner kronor för att öka takten i uppskaleringen av kapselproduktionen inför kommande marknadsintroduktion.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Qlife fick en beställning från, Statens Serum Institut, på 50 Egoo.Health-enheter och tillhörande SARS-CoV-2 testkapslar. Ordern representerar ett värde på cirka 1 MDKK och Qlife förväntar att leverera i februari 2021.
 • Danska patentverket har beviljat Qlife patentnummer DK180348 B1 för sin detekteringsenhet för biomarkörer. Det nya patentet är giltigt fram till 2039 och ger Qlife ett starkare immateriellt skydd när företaget påbörjar kommersialisering.
 • I januari CE-märkte Qlife sitt COVID-19-test i Egoo.Health-systemet. CE-märkningen gäller för professionell användning av testplattformen Egoo.Health för försäljning på den europeiska marknaden. CE-märkningen täcker testplattformen Egoo.Health, dvs. mobil testenhet, kapslar för engångsbruk och programvara. CE-märkningen gör att kommersialiseringen kan börja omedelbart.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 10.01.

wkr0006.pdf