2020-05-20 08:15

Qlife Holding AB delårsrapport januari – mars 2020

Expanderar med molekylärt test på Egoo-systemet

FINANSIELL SAMMANFATTNING FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Periodens intäkter uppgick till 385 (0) KSEK och avser ett samarbetsprojekt med ett danskt sjukhus.
 • EBITDA för perioden uppgick till -5 732 (-1 875) KSEK och nettoresultatet uppgick till -8 704 (-1 893) KSEK.
 • Qlife emitterade 4 472 600 units (4 472 600 aktier och 4 472 600 teckningsoptioner av serie TO1) genom nyemission i februari 2020. Det egna kapitalet ökade med 48 950 KSEK efter emissionskostnader om 6 063 KSEK och nettokassaflödet från emissionen uppgick till 44 450 KSEK efter kvittning av lån om 4 500 KSEK.
 • Det totala kassaflödet under första kvartalet 2020 uppgick till +33 754 (-1 618) KSEK.
 • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 104 063 (3 042) KSEK.
 • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -1,01 (-32,90) kronor beräknat på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Qlife fick CE-märke för Egoo Home system (system + kapsel) för professionellt bruk. CE-märkningen anger att produkten uppfyller de regulatoriska kraven och att produkternas kvalitet, säkerhet och prestanda dokumenterats. Egoo Home system är registrerat som in vitro-diagnostik hos den danska läkemedelsmyndigheten och CE-märket gäller övervakning av Hb/CRP-nivå från ett blodprov i en professionell användarmiljö och kommer att möjliggöra start av kommersiell försäljning av produkten till hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Qlife Holding AB noterade sina aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market Stockholm den andra mars 2020.
 • Qlife tillkännagav sitt strategiska beslut att utveckla Egoo-systemets förmåga att utföra både proteinbaserade och molekylärbaserade tester. Med framgångsrik teknikintegration och kraftigt ökad efterfrågan på virustestning beslutade företaget att prioritera och finansiera utveckling av molekylär (DNA/RNA) virustestning på Egoo systemet omedelbart.
 • Qlife ingick ett licens- och leveransavtal med Aidian Oy med fokus på att utöka Egoo systemets produktportfölj med COVID-19-test. Qlife kommer att införliva den patenterade SIBA® Technology i Egoo systemet, vilket gör det möjligt för Egoo-enheten att testa för virus, först och främst SARS-CoV-2-viruset för att testa för COVID-19. Testet är ett RNA-test med precision i nivå med laboratorietester som utförs i centrala laboratorier på sjukhus. Svarstiden förväntas vara tjugo minuter. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Qlife ingick ett avtal med Nordsjällands sjukhus om att påbörja valideringen av COVID-19-testet. Valideringen av Egoo-testet kommer att ske i realtid på akutavdelningen och data kommer att jämföras kontinuerligt. Under förutsättning att resultaten fortsätter att visa att Egoo-testet är lika med laboratorie-PCR-baserade COVID-19 tester, förväntar sig företaget att när tillräckligt med data har samlats in kommer det att vara möjligt att registrera testet för inledande marknadslansering.
 • Qlife ApS har i maj 2020 ansökt om utbetalning av ett skattetillgodohavande på 2,8 MDKK enligt det danska skattekreditsystemet. Beloppet kommer att öka bolagets resultat och eget kapital och förväntas betalas ut kontant till bolaget i juni 2020.
 • Qlife ingick ett första strategiskt viktigt försäljningsavtal för sitt COVID-19-test. Qlife och KMD ingick ett försäljningsavtal med Divisionsforeningen om att testa spelare och personal i de professionella ligorna (3F Superliga och Nordicbet) för COVID-19. Qlife kommer att leverera testkapaciteten och KMD kommer att leverera datainfrastrukturen för att säkra testning av alla spelare och personal innan turneringarna återupptas den 29 maj och fortsätta testa en gång i veckan under de återstående spelveckorna.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Denna information är sådan information som Qlife Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020, klockan 08.15.  

wkr0006.pdf