2021-04-29 19:02

Qlife Holding AB genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK.

Styrelsen i Qlife Holding AB ("Qlife" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 132 271 aktier till en teckningskurs om 42 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 90 MSEK före transaktionskostnader. Emissionskursen motsvarar en rabatt om 5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 15 handelsdagarna fram till och med 29 april 2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Nyemissionen riktas främst till strategiska och institutionella investerare som åtagit sig att teckna och betala samtliga aktier i Nyemissionen, bland annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset Management.

"Efter ett framgångsrikt år med CE-märkning för professionell användning av vårt Sars-CoV-2-test i Egoo.Health-enheten, och det senaste distributionsavtalet med Aidian OY, har vi banat vår väg in på den kliniska marknaden i Europa. Vi förbereder nu nästa fas i uppskalering av tillverkningskapacitet för både kapslar och enheter för att möta marknadens efterfrågan. Vi tar också viktiga steg i vår produktutveckling och finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att driva flera nya test genom utveckling och regulatorisk fas i hög takt, så att vi kan fler test till marknaden. Ett ökat institutionellt ägande och ytterligare kapital ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla Bolaget i hög takt. Jag vill passa på att tacka alla investerare för deras stöd i denna transaktion", säger Thomas Warthoe, CEO för Qlife.

Qlife avser att använda emissionslikviden för att finansiera (i) en kraftig uppskalning av produktionskapaciteten (cirka 60 procent) och (ii) FoU vilket inkluderar investeringar i nya test och regulatoriskt arbete för att godkänna nya test (cirka 40 procent).

Teckningskursen i Nyemissionen har bestämts baserat på en marknadssondering inför Nyemissionen och en förhandling och överenskommelse med de teckningsberättigade investerarna och styrelsen bedömer att teckningskursen i Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan med hänsyn till den rådande prissättningen på Bolagets utestående teckningsoptioner serie TO 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att diversifiera aktieägarbasen.

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 2 132 271 från 11 174 438 till 13 306 709 och aktiekapitalet ökar med 170 581,68 SEK från 893 955,04 SEK till 1 064 536,72 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om cirka 16,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav i Qlife åtagit sig gentemot Zonda Partners AB, som är Sole Bookrunner i Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte, utan Zonda Partners AB:s samtycke, sälja värdepapper i Bolaget under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Nyemissionen. Under lock-up-perioden får dock värdepapper avyttras för att tillgodose individuell skattskyldighet samt får teckningsoptioner serie TO 1 emitterade i samband med Bolagets börsnotering under 2020 avyttras för att finansiera utnyttjande av återstående teckningsoptioner eller skattskyldighet som uppstår med anledning av sådan avyttring.

Rådgivare

Zonda Partners AB är Sole Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Qlife i samband med Nyemissionen. Erik Penser Bank AB (publ) agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-29 19:02 CET.

wkr0006.pdf