2020-08-18 09:46

QLIFE HOLDING AB HALVÅRSRAPPORT Q2, 2020

Omfattande leveranser av COVID-19 tests

ANDRA KVARTALET 1 APRIL - 30 JUNI 2020

 • Periodens intäkter uppgick till 6 181 (0) KSEK och avser i huvudsak försäljning till KMD avseende avtal med Danska Fotbolls Ligan för att testa spelare och personal for COVID-19.
 • EBITDA för perioden uppgick till –2 146 (-2 563) KSEK och nettoresultatet uppgick till -1 138 (-2 628) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under andra kvartalet 2020 uppgick till – 5 774 (253) KSEK.
 • Resultat per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-42,52) kronor beräknat på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Qlife ApS har i juni erhållit en utbetalning av ett skattetillgodohavande på 2,8 MDKK enligt det danska skattekreditsystemet. Beloppet har att ökat bolagets resultat och eget kapital.

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

 • Periodens intäkter uppgick till 6 566 (0) KSEK och avser i huvudsak försäljning till KMD avseende avtal med Danska Fotbolls Ligan för att testa spelare och personal for COVID-19 samt ett samarbetsprojekt med ett danskt sjukhus.
 • EBITDA för perioden uppgick till – 7 878 (-4 438) KSEK och nettoresultatet uppgick till -9 841 (-4 520) KSEK.
 • Qlife emitterade 4 472 600 units (4 472 600 aktier och 4 472 600 teckningsoptioner av serie TO1) genom nyemission i februari 2020. Det egna kapitalet ökade med 48 950 KSEK efter emissionskostnader om 6 063 KSEK och nettokassaflödet från emissionen uppgick till 44 450 KSEK efter kvittning av lån om 4 500 KSEK.
 • Det totala kassaflödet för sex månaders perioden uppgick till +27 980 (-1 366) KSEK.
 • Eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 101 775 (2 540) KSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för första halvåret uppgick till -0,99 (-75,37) kronor beräknat på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2020

 • Henrik Ljung anställdes som CFO i Qlife Holding AB.
 • I samarbete med KMD levererade Qlife testkapacitet till Badminton Danmark avseende COVID-19 test av alla spelare i slutspelet i den danska badmintonturneringen för klubbar, RSL Final 4.
 • KMD och Geelmuyden Kiese inledde ett partnerskap med Qlife för att erbjuda smarta och effektiva Covid-19 testlösningar för den professionella sport-, kultur- och underhållningsindustrin. Testerna kommer att levereras av Qlife.
 • Qlife Holding AB höll sin årsstämma 20 maj 2020. Stämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas Warthoe. Mette Gross omvaldes till styrelsens ordförande. Mötet beslutade att välja revisionsföretaget BDO Malmö som företagets revisor, med de auktoriserade revisorerna Olof Andersson och Jörgen Lövgren som ansvariga revisorer.
 • Qlife ingick ett avtal med Nordsjällands sjukhus om att påbörja valideringen av COVID-19-testet. Valideringen av Egoo-testet sker i realtid på akutavdelningen och data jämförs kontinuerligt. 
 • Qlife och KMD ingick ett försäljningsavtal med Divisionsforeningen om att testa spelare och personal i de professionella ligorna (3F Superliga och Nordicbet) för COVID-19. Qlife levererar testkapaciteten och KMD har levererat datainfrastrukturen för att säkra testning av alla spelare och personal innan turneringarna återupptogs den 29 maj och fortsatt testning en gång i veckan under de återstående spelveckorna.
 • Det är företagets bedömning att effekterna av COVID-19-pandemin har begränsad påverkan på produktutveckling och regulatoriska processer, och ingen inverkan på tillverkningsprocesser.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV ANDRA KVARTALET 2020

 • I samarbete med KMD har Qlife förlängt kontraktet med Divisionsforeningen. Det utökade kontrakt är fortsättningen av COVID-19-testning av spelare och personal i två bästa fotbollsligor, 3F Superligaen och NordicBet Ligaen, i Danmark. Kontraktets förlängning är baserad på den framgångsrika COVID-19-testen som Qlife levererade över sommaren.
 • I samarbete med Geelmuyden Kiese och KMD har flera internationella COVID-19 kontrakt tecknats inom professionell cykling. Testerna kommer att levereras från och med augusti.

Vi har under andra kvartalet jobbat väldigt intensivt med validering och leveranser av vårt COVID-19 test, och är mycket nöjda med att vi har åstadkommit att leverera hög kvalitet till våra kunder på väldigt kort tid. Leveranserna har gett oss rekordomsättning, nöjda kunder, mycket data att använda i vår regulatoriska process, och en mängd nya kundkontakter inom idrottens värld, både nationellt och internationellt, samt inte minst ett förstärkt samarbete med KMD”, säger Thomas Warthoe, VD Qlife Holding AB.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

Denna information är sådan information som Qlife Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020, klockan 09.45.  

wkr0006.pdf