2021-08-16 08:30

QLIFE HOLDING AB KVARTALSRAPPORT Q2, 2021

Framgångsrik kapitalanskaffning och distributionsavtal.

ANDRA KVRATALET 1 APRIL - 30 JUNI 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 10 482 (6 181) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter, samt Egoo.Health enheter och kapslar.
 • EBITDA för perioden uppgick till –8 107 (-2 147) KSEK och nettoresultatet uppgick till -11 327 (-1 138) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under andra kvartalet 2021 uppgick till 98 771 (-5 774) KSEK.
 • Det positiva kassaflödet är relaterat till nyemission av aktier och utnyttjande av optioner (TO1).
 • Resultat per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till-0,85 (-0,10) kronor.

SEX MÅNADER 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 21 658 (6 566) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter samt Egoo.Health enheter och, kapslar.
 • EBITDA för perioden uppgick till -11 304 (-7 879) KSEK och nettoförlust -18 034 (-9 841) KSEK.
 • Det totala kassaflödet för sexmånadersperioden uppgick till 87 487 (27 980) KSEK.
 • Det positiva kassaflödet är relaterat till nyemission av aktier och utnyttjande av optioner (TO1).
 • Eget kapital per 30 juni 2021 uppgick till 193 208 (101 775) KSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för sexmånadersperioden uppgick till -1,47 (-0,99) kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2021

 • Qlife tecknade exklusivt europeiskt distributionsavtal med Aidian. Aidian OY är garanterad exklusivitet för Egoo.Health enheter och Sars-CoV-2 tester för den kliniska marknaden i en rad europeiska länder. Avtalet gäller initialt för tre år och värdet för de första 12 månaderna beräknas uppgå till cirka 40–50 MSEK.
 • Qlife utökade sin testkapacitet under fotbolls EM för att hjälpa till att genomföra säkra arrangemang för matcherna i Köpenhamn.
 • Qlife Holding AB genomförde en riktad nyemission om cirka 90 MSEK till i huvudsak strategiska institutionella investerare bland annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset Management. Teckningskursen för aktierna var 42 SEK per aktie.
 • Qlife Holding AB meddelade resultatet av utnyttjandet av de teckningsoptioner i serie TO1 som utfärdades i samband med bolagets emission av andelar i februari 2020. Totalt utnyttjades 4 356 436 teckningsoptioner i serie TO1, motsvarande cirka 97,4 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner, för teckning av 2 178 218 aktier till en teckningskurs på 17,50 kronor per aktie. Genom utnyttjande av teckningsoptionerna erhöll Qlife 38,1 MSEK innan emissionskostnader som uppgick till 1,1 MSEK.
 • Qlife lämnade ett utvecklingsprogram på grund av förändrad strategi följt av Covid- pandemiutbrott vid onkologiska avdelningen på Herlev Hospital avseende validering av hemövervakning av njurcancerpatienter.
 • Årsstämman den 5 maj beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas Warthoe som styrelseledamöter och att välja Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson till nya styrelseledamöter. Mette Gross omvaldes till styrelsens ordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV ANDRA KVARTALET 2021

 • Qlife meddelade i juli att en vetenskaplig studie av bolagets COVID-19-test har lämnats in till tidskriften Natures Scientific Reports för publicering. Studien visar potentialen i Qlife’s mobila testplattform Egoo.Health och COVID-19-tester, som kan leverera exakt samma kliniska kvalitet som laboratorietester på 30 minuter.

Qlife Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-16 08:30 CET.

wkr0006.pdf