2020-11-18 11:46

QLIFE HOLDING AB KVARTALSRAPPORT Q3, 2020

TREDJE KVARTALET 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2020

 • Periodens intäkter uppgick till 5 062 (714) KSEK och avser försäljning av COVID-19 testkapasitet till kunder främst inom sport, genom samarbetspartnern KMD.
 • EBITDA för perioden uppgick till –5 043 (-2 599) KSEK och nettoresultatet uppgick till -2 757 (-3 095) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under tredje kvartalet 2020 uppgick till -11 714 (8 560) KSEK.
 • Eget kapital per 30 september 2020 uppgick till 99 299 (15 620) KSEK.
 • Resultat per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till
  -0,25 (-42,69) kronor.
 • Under tredje kvartalet har en skattefordran på 5 409 KSEK redovisats. Skattefordringen avser skattevärdet av utvecklingskostnader januari – september 2020 och förväntas betalas ut under 2021.

NIO MÅNADER 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

 • Intäkterna under perioden uppgick till 11 628 (714) KSEK varav 385 KSEK är ersättning för det fortsatta utvecklingssamarbetet med canceravdelningen vid Herlev sjukhus. Försäljningen avser COVID-19 testkapacitet till kunder främst inom sport, genom samarbetspartnern KMD.
 • EBITDA för perioden uppgick till -12 921 (-7 037) KSEK och nettoförlust -12 598 (-7 615) KSEK.
 • Qlife emitterade 4 472 600 enheter (4 472 600 aktier och 4 472 600 teckningsoptioner serie TO1) genom en nyemission i februari 2020. Kapitalet ökade med 48 950 KSEK efter emissionskostnader om 6 063 KSEK och nettokassaflödet från börsintroduktion uppgick till 44 450 KSEK efter kvittning av lån om 4 500 KSEK.
 • Det totala kassaflödet för niomånadersperioden uppgick till 16 266 (7 194) KSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för niomånadersperioden uppgick till -1,22 (-120,59) kronor.
 • I maj ansökte Qlife om en skattekredit på 4 062 KSEK enligt det danska skattekrediteringssystemet relaterat till 2019. Beloppet betalades ut kontant i juni 2020. En ny ansökan om skattekredit kommer att utarbetas för 2020 och beloppet för januari - september beräknas till 5 409 KSEK och redovisas som skattefordran.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020

 • I samarbete med KMD har Qlife förlängt kontraktet med Divisionsforeningen. Det förlängda kontraktet är fortsättningen av COVID-19-testning av spelare och personal i de två bästa fotbollsligorna, 3F Superligaen och NordicBet Ligaen, i Danmark. Kontraktsförlängningen baseras på den framgångsrika COVID-19-testningen som Qlife levererade under sommaren och kommer att fortsätta i ett justerat format.
 • I samarbete med Geelmuyden Kiese (GK) och KMD har Qlife ingått flera internationella samarbeten om COVID-19 testning inom professionell cykling.
 • Qlife utökade sina COVID-19-tester till att omfatta all professionell handboll i Danmark från och med augusti.
 • I september öppnade Qlife ett effektivt testcenter på Symbion i Köpenhamn. Testcentret har en kapacitet på upp till 10 000 test varje vecka och är bemannat 7 dagar i veckan med 5 anställda. Qlife levererar för närvarande 3 000 -
  5 000 tester varje vecka.
 • I september startade Jakob Broberg Lind sin position som Global Sales Director Clinical.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV TREDJE KVARTALET 2020

 • Qlife meddelade i oktober att en försening i den ursprungliga planen har uppstått. CE-märkning för professionellt bruk på COVID-19-testet i Egoo Home-systemet förväntas nu vid årsskiftet.
 • Qlife lämnade in en ansökan till den danska läkemedelsmyndigheten (Lægemiddelstyrelsen) om att godkänna företagets COVID-19-test före CE-märkning som ett direkt svar på pandemin. Ansökan avslogs tillfälligt den 13 november. Danska läkemedelsmyndigheten ser ingen anledning att bevilja undantag för medicinsk utrustning som för närvarande inte har CE-märkning och att det finns andra diagnostiska alternativ på marknaden.
 • Den 19 november kommer bolaget att ha en extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår att genomföra ett personaloptionsprogram 2020 med högst 185 000 personaloptioner.
 • I enlighet med beslutet på Qlife Holdings årsstämma har en valberedning sammankallats. Valberedningen består av följande personer; Sören Skjärbäk, Sören Amund Henriksen, Christian Månsson och Mette Gross.

Lyssna gärna på Qlifes VD Thomas Warthoes presentation om vägen till CE-märkning och CSO Peter Warthoes beskrivning av Qlifes COVID-19 test.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-18 11:46 CET.

wkr0006.pdf