2020-02-12 08:00

Qlife Holding AB:s listningsemission tecknades till cirka 280 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Qlife Holding AB (”Qlife” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 280 procent fördelat på cirka 3 700 stycken tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten, parter som lämnat teckningsåtaganden samt genom kvittning av tidigare upptagna lån. I och med den stora efterfrågan har styrelsen även, i enlighet med förutsättningarna som beskrivits i prospektet, beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK. Efter kvittning av tidigare upptagna lån tillförs Bolaget totalt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 2 mars 2020, förutsatt godkänd ansökan.

Qlife har genomfört en emission i Bolaget genom att inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands att teckna högst 4 066 000 units till ett pris om 12,30 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Likviden från Erbjudandet avses användas till förberedelser inför serieproduktion av Egoo-kapslarna, avsluta den senare delen av pågående valideringsstudier, fortsatt utveckling av Egoo-plattformen samt till marknads- och personalkostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 20 januari – 7 februari 2020.

Erbjudandet tecknades till cirka 280 procent, vilket innebär att samtliga 4 066 000 units emitteras, varav cirka 4,5 MSEK betalas genom kvittning av tidigare upptagna lån och resterande cirka 45,5 MSEK betalas kontant. Därutöver har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 406 600 units genom så kallad övertilldelning. Totalt tillförs Qlife därmed cirka 50,5 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 701 838 till 11 174 438 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 4 472 600 samt kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka från 536 147,04 SEK till 893 955,04 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 3 – 31 maj 2021 kommer ytterligare 2 236 300 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 178 904 SEK. 

De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto.

Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 2 mars 2020, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.

G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Qlife i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Qlife i anledning av Erbjudandet. Emissionsinstitut för Erbjudandet är Nordnet Bank AB.

VD Thomas Warthoe kommenterar: ”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Qlife har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra den utvecklings- och kommersialiseringsplan vi aviserat för att tillgodose de volymökningar vi ser framför oss. Därutöver kommer vi att utöka säljstyrkan och inleda en internationalisering av verksamheten. Alla rapporter pekar på att vi ligger rätt med vårt produktutbud i den omvandlingsprocess som är nödvändig för att tillgodose framtidens behov av vård i hemmet och avlastning av sjukhuspersonal. Samt givetvis korrekta och snabba provsvar vid återkommande och behandlingskritiska patientmätningar. Vi är övertygade om att vi bara sett början på denna utveckling.”