2021-05-05 12:46

Kommuniké från årsstämma i Qlife Holding AB den 5 maj 2021

Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Qlife Holding AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel om 72 183 988 kronor överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas Warthoe som styrelseledamöter samt att välja Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson som nya styrelseledamöter. Mette Gross omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Olof Andersson och Jörgen Lövgren som bolagets revisorer samt att arvode åt revisorerna ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 2 793 610 stycken. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för nya styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för de nya styrelseledamöterna Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 150 000 teckningsoptioner, varvid teckningsoptionerna endast ska kunna tecknas av de nya styrelseledamöterna Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson som ska äga rätt att teckna 50 000 teckningsoptioner vardera.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 12 maj 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att teckningsoptionsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 150 000 aktier att utges.

 

Helsingborg den 5 maj 2021

Qlife Holding AB (publ)

wkr0006.pdf