2022-02-17 09:30

QLIFE HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÈ Q4, 2021

Nittio procent försäljningsökning på helåret

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 12 084 (9 122) KSEK. Försäljning avser Egoo.Health enheter och COVID-19 test kapslar.
 • EBITDA för perioden uppgick till –11 850 (-6 501) KSEK och nettoresultatet uppgick till -15 805 (-7 602) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under fjärde kvartalet 2021 uppgick till -9 307 (-1 013) KSEK.
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet före och efter utspädning uppgick till -1,02 (-0,68) kronor.

HELÅR 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 39 613 (20 750) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter, samt Egoo.Health enheter och kapslar för decentraliserade testlokationer.
 • EBITDA för perioden uppgick till -35 383 (-19 422) KSEK och nettoförlust -48 838 (-20 200) KSEK.
 • Under andra kvartalet tillfördes Qlife 121,2 MSEK (efter emissionskostnader) genom en riktad emission och utnyttjande av TO1 optioner.
 • Det totala kassaflödet för helåret uppgick till 52 600 (15 253) KSEK.
 • Eget kapital per 31 december 2021 uppgick till 163 179 (89 549) KSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för helåret uppgick till -3,83 (-1,91) kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Qlife tecknade ett avtal med FIND, the global alliance for diagnostics, om en finansiering på 3,45 MUSD för ett 12-månaders projekt med målet att utveckla ett nytt två-i-ett-test för upptäckt av influensa och SARS-CoV-2-virus i decentraliserade vårdmiljöer. Första utbetalningen gjordes i december till Qlife från FIND och uppgick till 12 MSEK.
 • Den vetenskapliga studien av bolagets COVID-19 på Egoo testplattformen accepterades för publicering i Nature Scientific Reports i november. (https://www.nature.com/srep/).
 • Qlife har rekryterat Kasper Damgaard Rousøe som ny Chief Financial Officer (CFO) från och med 1 Mars 2022.
 • I enlighet med beslut från Qlife Holding AB:s Årsstämma har en valberedning utsetts. Valberedningen består av följande personer; Anita Otterheim Hjalmarsson, Sören Skjärbäk, Lars Bangsgaard och Mette Gross.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 09:30 CET.

wkr0006.pdf