2021-05-05 08:00

QLIFE HOLDING AB KVARTALSRAPPORT 2021, Q1

Försäljning av de första CE märkta Egoo.Health systemen

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 11 176 (385) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter och Egoo.Health enheter och kapslar för decentraliserade tester.
 • EBITDA för perioden uppgick till –3 197 (-5 732) KSEK och nettoresultatet uppgick till -6 707 (-8 704) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under första kvartalet 2021 uppgick till -11 284 (33 754) KSEK.
 • Eget kapital per 31 mars 2021 uppgick till 83 962 KSEK (104 063).
 • Resultat per aktie för första kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-1,01) kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021

 • I januari CE-märkte Qlife sitt COVID-19-test i Egoo.Health-systemet. CE-märkningen gäller för professionell användning av testplattformen Egoo.Health för försäljning på den europeiska marknaden. CE-märkningen täcker testplattformen Egoo.Health, dvs. mobil testenhet, kapslar för engångsbruk och programvara. CE-märkningen gör att kommersialiseringen kan börja omedelbart.
 • Qlife fick en beställning från, Statens Serum Institut, på 50 Egoo.Health-enheter och tillhörande SARS-CoV-2 testkapslar. Ordern levererades under första kvartalet.
 • Danska patentverket bevilajade Qlife patentnummer DK180348 B1 för sin detekteringsenhet för biomarkörer. Det nya patentet är giltigt fram till 2039 och ger Qlife ett starkt immateriellt skydd.
 • Qlife’s valberedning föreslog att årsstämman utökar styrelsen med tre nya ledamöter; Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Person.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV FÖRSTA KVARTALET 2021

 • På bakgrund av det förändrade strategiska fokus till följt av COVID-19 pandemi utbrottet i 2020, har Qlife lämnat ett utvecklingsprogram vid onkologiska avdelningen på Herlev Hospital. Programmet avsåg validering av hemövervakning för njurcancerpatienter.
 • Qlife tecknade ett exklusivt distributionsavtal med Aidian OY för Egoo.Health enheter och Sars-CoV-2 tester för den kliniska marknaden i en rad europeiska länder. Avtalet gäller initialt för tre år och värdet för de första 12 månaderna beräknas uppgå till cirka 40-50 MSEK.
 • Qlife Holding AB genomförde den 29 april en riktad nyemission om cirka 90 MSEK till i huvudsak strategiska institutionella investerare bland annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset Management. Teckningskursen för aktierna är 42 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 15 handelsdagarna fram till och med den 29 april 2021.
 • Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife Holding AB serie TO 1 inledes den 3 maj 2021.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 08:00 CET.

wkr0006.pdf