2021-11-08 08:30

QLIFE HOLDING AB KVARTALSRAPPORT Q3, 2021

Försäljningen av COVID-19 tests migrerar till Egoo plattformen

TREDJE KVRATALET 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 5 871 (5 062) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter, samt Egoo.Health enheter och kapslar för decentral testning.
 • EBITDA för perioden uppgick till –12 229 (-5 043) KSEK och nettoresultatet uppgick till -14 998 (-2 757) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under tredje kvartalet 2021 uppgick till -25 580 (-11 714) KSEK.
 • Resultat per aktie för tredje kvartalet före och efter utspädning uppgick till -1,13 (-0,25) kronor.

NIO MÅNADER 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 27 529 (11 628) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter, samt Egoo.Health enheter och kapslar för decentral testning.
 • EBITDA för perioden uppgick till -23 533 (-12 921) KSEK och nettoförlust -33 032 (-12 598) KSEK.
 • Det totala kassaflödet för niomånadersperioden uppgick till 61 907 (16 266) KSEK.
 • Det positiva kassaflödet är relaterat till nyemission av aktier och utnyttjande av optioner (TO1).
 • Eget kapital per 30 september 2021 uppgick till 178 490 (99 299) KSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för niomånadersperioden uppgick till -2,70 (-1,22) kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2021

 • I juli lämnade Qlife in en vetenskaplig studie av bolagets COVID-19-test till tidskriften Natures Scientific Reports för publicering. Studien visar potentialen i Qlife's mobila testplattform Egoo.Health och COVID-19-tester, som kan leverera exakt samma kliniska kvalitet som laboratorietester på 30 minuter.
   
 • Niklas Marschall lämnade i september styrelsen i Qlife Holding AB och Qlife Aps.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV TREDJE KVARTALET 2021

 • I enlighet med beslut från Qlife Holding ABs Årsstämma har en valberedning utsetts. Valberedningen består av följande personer; Anita Otterheim Hjalmarsson, Sören Skjärbäk, Lars Bangsgaard and Mette Gross.
 • I november accepterade Nature Scientific Reports Qlifes studie för publicering, avseende Covid-19 test i Egoo.Health systemet. Den fullständiga studien kommer inom kort att finnas tillgänglig i Scientific Reports (https://www.nature.com/srep/).

Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-08 08:30 CET.

wkr0006.pdf