2020-12-22 10:54

Qlife upptar lån om 15 MSEK för att stärka rörelsekapitalet inför kommande marknadslansering

Styrelsen i Qlife Holding AB har idag ingått avtal avseende upptagande av lån om totalt 15 MSEK.

Qlife förväntar CE-märkning för professionell användning av Bolagets COVID-19 test i Egoo.Health-systemet inom kort. Med CE-märkningen kan Qlife’s kostnadseffektiva, snabba och mobila PCR-test marknadsföras och säljas på den europeiska marknaden.

Bolaget upplever ett stort intresse inför den europeiska marknadslanseringen då det finns ett växande och akut behov av att genomförs snabba och tillförlitliga COVID-19 tester. För att möta efterfrågan avser Qlife att öka takten och skala upp kapseltillverkningen. Samtidigt vill Bolaget fortsätta sina utvecklingsaktiviteter enligt tidigare plan. Bolaget har därför valt att ta upp lånet för att stärka rörelsekapitalet.

”Lånet ger oss möjlighet att snabbare genomföra lanseringen av vårt COVID-19 test i Europa och samtidigt säkerställa fortsatt utveckling i vår produktportfölj”, säger Thomas, Warthoe, VD på Qlife.

Lånet erhålls av Formue Nord och en större privat aktieägare och löper över elva månader från december 2020 till november 2021. Bolaget förväntar att återbetala lånet med likvid från förväntad lösen av Bolagets teckningsoptioner (QLIFE TO1) i maj 2021. Lånet sker till marknadsmässiga villkor om 1% månatlig ränta och ytterligare 6% i uppläggningsavgift. Bolaget äger rätt att återbetala lånet i förtid.


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [Datum och tid infogas automatiskt].

wkr0006.pdf