2021-05-03 08:00

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife Holding AB serie TO 1 inleds i dag den 3 maj 2021

Idag, den 3 maj 2021, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner serie TO 1 som emitterades i samband med Qlife Holding AB:s (”Qlife” eller ”Bolaget”) emission av units under februari 2020.

Nyttjandeperioden pågår från och med den 3 maj 2021 fram till och med den 31 maj 2021. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 17,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Qlife tillföras cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 1,4 MSEK. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 31 maj 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 27 maj 2021.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag:

Nyttjandeperiod:                     3 - 31 maj 2021.

Sista handelsdag för TO 1:     27 maj 2021.

Villkor:                                      Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs:                        17,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym:                     4 472 600 teckningsoptioner serie TO 1. Vid fullt nyttjande tillförs Qlife totalt cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader.

Notera att teckningsoptioner serie TO 1 som inte avyttras senast den 27 maj 2021 alternativt nyttjas senast den 31 maj 2021 förfaller värdelösa.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1 finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com).

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En anmälningssedel finns att tillgå på Nordic Issuing (www.nordic-issuing.se), och Qlifes (www.qlifeholding.com) respektive hemsidor. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Nordic Issuing tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Nordic Issuing ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta

Nordic Issuing

Tel: 040-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Qlife. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner TO 1 Qlife har endast skett genom det prospekt som Qlife offentliggjorde den 17 januari 2021.

wkr0006.pdf